Category: ชุมชน

โคกอิฐ โบราณสถานแห่งการข้ามคาบสมุทร จังหวัดนราธิวาส ร่องรอยประวัติศาสตร์ และความศรัทธาที่ไม่เสื่อมคลาย

หมู่ที่ 2 บ้านโคกไผ่ ตำบลพร่อน อำเ...